Inspectie en veiligheid

35 Buiten spelen

Inspectierapporten
De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.
Hildegaert Kindcentrum (zowel de buitenschools, voorschoolse als de peuteropvang) voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De GGD ziet erop toe dat wij de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen naleven.

Onze meest recente inspectierapporten van de peuteropvang en van de buitenschoolse opvangtreft u na vaststelling hier aan.  De inspectierapporten liggen dan ook op de locatie ter inzage. 
Onze aansluitnummers bij de LRK zijn 145177294 (peuteropvang) en 248844830 (buitenschoolse opvang).

Veilig spelen
Jaarlijks inventariseren wij de risico’s op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid in onze opvanggroepen. Hierbij wordt, bijvoorbeeld, nagegaan of het meubilair en het speelmateriaal nog in goede staat zijn. Ook wordt jaarlijks een plan van aanpak opgesteld met acties om de veiligheid te vergroten. U kunt de meest recente inventarisaties en het beleidsplan veiligheid en gezondheid bij ons inzien. Uiteraard zijn ongelukjes bij spelende kinderen niet geheel te voorkomen. Wel registreren wij deze om ervan te leren.

Meubilair en speelmateriaal
Het meubilair op onze opvang is ergonomisch verantwoord en afgestemd op de leeftijd van onze kinderen. Onze buitenspeeltoestellen zijn voorzien van een veiligheidscertificaat.

(Kinder-)EHBO
Onze leidsters van de peuteropvang beschikken over een (kinder-)EHBO-diploma. Jaarlijks wordt een herhalingscursus gevolgd. 

Ontruimingsoefeningen
Wij houden twee ontruimingsoefeningen per jaar als Hildegaert Kindcentrum.

Aansprakelijkheidsverzekering
De stichting heeft een eigen wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding of meegebracht speelgoed. U dient zelf over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te beschikken voor gevallen waarin uw kind onbedoeld schade veroorzaakt.

Vier ogen principe
Onze kinderopvang hanteert het vier ogen principe, wat betekent dat er altijd een volwassene kan meekijken en/of luisteren met de leidster op de peuteropvang of pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang.

Klachten kinderopvang
De medewerkers zijn voor de ouders in beginsel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van Hildegaert Kindcentrum. Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting Opwijs (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam). De kinderopvang heeft ook een vertrouwenspersoon. Mevrouw Irene van Kesteren is daartoe aangezocht door het bestuur van Stichting Opwijs. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Zij is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@stichtingopwijs.nl.

Klacht peuteropvang 
De (interne) klachtenprocedure van onze peuteropvang ligt ter inzage op de peutergroep. Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ of de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/).
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting Opwijs indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. In artikel 6 van de Klachtenregeling leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In artikel 6 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen.

Meer
Er is meer informatie te vinden over ons Veiligheids- en gezondsheidsbeleid via deze link.

ontwerp en realisatie: Impuls