Leerstof

Kleutergroepen: vaardigheden leren
De Hildegaertschool heeft heterogene kleutergroepen. Groep 1 en 2 zitten dus, zoals bijvoorbeeld in het Montessori-onderwijs, bij elkaar. Zo leren ze van elkaar en aan elkaar. De groepen werken met thema’s, zoals bijvoorbeeld herfst, verkeer en Pasen. Iedere 2 à 3 weken krijgt uw kind een ander thema. Thema’s zijn een uitstekende manier om op verschillende niveaus te werken. In de kleutergroepen ontwikkelen we:

 • cognitieve, motorische, sociale en creatieve ontwikkeling via de thema’s
 • basisvaardigheden volgens de eerste leerlijnen
 • zelfstandig werken (methode stoplicht)
 • plannen (via planbord)
 • samenwerking
 • taakgerichtheid

Sociaal-emotionele vaardigheden
Bij de kleuters wordt bij het buitenspelen en het spelen in de poppenhoek gericht een groot beroep gedaan op sociaal-emotionele vaardigheden. Als de kinderen ouder worden, leren ze behalve door spel, ook door het beschouwen van eigen en andermans gedrag. De methode Kwink biedt wekelijks lessen die de kinderen doorlopen. De inhoud van de lessen loopt parallel aan de groepsvorming gedurende het jaar. Uitgangspunt is het leren kennen van jezelf en daarmee je gedrag naar de ander.

Door preventief te handelen wil de school pestgedrag vóór zijn. Zo zijn de gedragsregels op school uitgangspunt voor terugkerende gesprekken met kinderen. Door daarnaast ongewenst (pest)gedrag te bespreken en aan de kaak te stellen, zijn we proactief.

Op school is een anti-pestprotocol in werking, dat handvatten biedt als een situatie onder kinderen van de normale gang van zaken afwijkt. Belangrijk is het gesprek met de pester, met de gepeste en de bewustwording van de grote groep kinderen die ‘aan de zijlijn’ staat.

De leerkracht volgt de ontwikkeling van uw kind via individuele observaties. Bij de oudere kleuters testen we op speelse wijze ook al de lees- en rekenvaardigheden.

Lezen
Bij de kleuters toetsen we uw kind al spelenderwijs op leesvaardigheden. Wij bieden uw kind boekjes aan als hij of zij daaraan toe is. Het kan ook zijn dat we uw kind laten tutorlezen met oudere kinderen of gericht laten werken met letters in de leeshoek.

In groep 3 start uw kind met de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf de herfstvakantie heeft uw kind daarnaast vier keer per week begeleid lezen. Dit is lezen in kleine groepjes onder begeleiding van een ouder, de groepsleerkracht of een Extra ondersteuningsleerkracht. Ook lezen de kinderen soms met een tutor uit groep 6, 7 of 8.

Vanaf groep 4 beginnen de kinderen iedere dag met stillezen. Plezier in het lezen staat hier centraal.  Tekst Centraal is een leesmethode die  leerlingen leesstrategieën aanleert om teksten snel en goed te begrijpen.

In groep 4 t/m 8 krijgt uw kind daarnaast methode Blits voor studerend lezen.

Schrijven
Kleuters krijgen op de Hildegaertschool de methode Schrijfdans. Uw kind oefent hiermee op muziek basale schrijfbewegingen. Uiteraard letten we ook op basisvoorwaarden zoals een goede pengreep. Vanaf groep 2 krijgt uw kind een schrijfschriftje.

Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Pennenstreken. Deze sluit aan bij de leesmethode. Letters die de kinderen bij lezen krijgen, leren ze dan ook schrijven. Uw kind leert meteen aan elkaar schrijven. Dit hoort bij de methode.

Taal
Taal is op school een wezenlijk onderdeel van de lessen. Het taalaanbod varieert van rijmpjes bij de kleuters tot zinsontleding in de hogere groepen.

Vanaf groep 4 krijgt uw kind de methode Taalactief. Via deze methode krijgt uw kind les in onder andere: luisteren, samenvatten, formuleren; spellingsvaardigheid via het werkboek Taalactief Spelling; wekelijks werkblad met woordjes om eventueel thuis te oefenen.

Ook wordt gebruikgemaakt van de digitale methode voor spelling, waarbij kinderen zelfstandig kunnen oefenen met spelling, en van Leskompas, dat digitaal lesmateriaal aanbiedt voor andere vakken.

Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen ook structureel les in ontleden.

De school besteedt ten slotte veel aandacht aan opstellen. Uw kind krijgt in de taallessen een opstelschrift waarin hij of zij alle opstellen schrijft. Dit is voor de ontwikkeling van de creatieve taalvaardigheden. In groep 8 is dit schrift als het goed is vol.

Rekenen
Als kleuter krijgt uw kind spelenderwijs rekenles. Bijvoorbeeld via toevallige rekenmomenten zoals tellen hoeveel kinderen in de rij staan.

Vanaf groep 3 krijgt uw kind de rekenmethode Wereld in getallen. Deze methode leert kinderen rekenen met alledaagse situaties als uitgangspunt. De methode heeft drie niveaus met verschillende leer- en werkboekjes.

Als proef gebruiken we daarnaast ook de methode Nieuwsrekenen. Kinderen leren hierbij door inzicht rekenproblemen op te lossen. Dit is een voorbereiding op latere wiskundelessen.

Wereldoriëntatie
In de kleuterklassen gaat uw kind aan de slag met de natuurlijke leefomgeving. We bespreken onder andere jaargetijden en natuur met uw kind. In groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode Leefwereld. In deze methode komen biologie, natuurkunde en techniek aan bod. Voor techniek hebben we daarnaast de methode Techniek Torens.

Vanaf groep 5 krijgt uw kind ook aardrijkskunde en geschiedenis via de methode Geobas (incl. topografische kennis) en Eigentijds.

Kunstzinnige vorming
De Hildegaertschool werkt op meerdere manieren aan de kunstzinnige vorming van uw kind:

 • vaste teken- en handvaardigheidslessen;
 • projecten waarbij kunstzinnige vorming veel aandacht krijgt;
 • creamiddagen waarbij kinderen in kleine groepen aan kunstzinnige opdrachten werken;
 • deelname aan het project van Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (bezoek aan tentoonstellingen en theater- en muziekvoorstellingen); 
 • muziekles van een vakdocent.

Gymles
Twee keer per week is er gymles. De lessen zijn in het schoolgebouw zelf. De leerlingen krijgen  les van een vakdocent.

De gymkleding en -schoenen van groep 1 en 2 mag op school blijven hangen in een speciale tas van school. U kunt uiteraard de kleding meenemen om te wassen of te vervangen. Kinderen uit de hogere groepen nemen hun gymtas met spullen op de dag zelf mee naar school en weer terug naar huis.

Engels
In groep 7 en 8 krijgt uw kind Engels. Hiervoor gebruiken we de methode Stepping Up. Door de aanpak en focus op grammatica is dit een goede voorbereiding op het Engels dat kinderen op de middelbare school krijgen.

Bijbelse geschiedenis
Drie keer per week vertelt de leerkracht een verhaal uit de methode Kind op Maandag en begint met een gebed of lied.

Computers
Alle groepen hebben digitale schoolborden waarop de leerstof interactief aangeboden wordt. Daarnaast beschikt iedere klas voor een aantal uren per dag over Chromebooks. Ook op de gang zijn er computers die de kinderen kunnen gebruiken. Werken met de computers is een integraal, ondersteunend onderdeel van sommige lesmethodes. Verder gebruiken de kinderen de computers als ondersteuning van hun leeractiviteiten.

Kinderen krijgen voor school een eigen account waarop thuis desgewenst in gelogd kan worden. 

ontwerp en realisatie: Impuls