Bevoegd gezag: het bestuur

Opwijs LOGO RGB GR

In de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek staan de volgende vier protestants-christelijke scholen: de Emmaschoolde Goede Herderschoolde Heijbergschool en de Hildegaertschool.

Deze vier scholen vallen onder het bevoegd gezag van de Stichting OPwijs. De naam OPwijs is een samenvoeging van opvang en onderwijs. Opvang krijgt een steeds grotere rol binnen onze stichting en dit willen we met onze nieuwe naam graag uitdragen. 
Bekijk ons filmpje voor meer informatie.  Het zit onder tabblad Nieuws op onze website.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de directeuren van de vier scholen vormen samen het directieberaad van de stichting. De namen en telefoonnummers van de bestuursleden vindt u in het document met namen en adressen, dat via Klasbord verstuurd is of bij de directie.

Het directieberaad pleegt regelmatig overleg met het bestuur over het schoolbeleid en over de zaken die spelen in de scholen.

De verenigingen en de stichting, die voor de fusie van 1 januari 1996 de bevoegde gezagen vormden van de scholen, zijn blijven bestaan als steunverenigingen en steunstichting. Zij zijn op de achtergrond bij de scholen betrokken. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de directie van de school.

ontwerp en realisatie: Impuls