Leerplicht

Kinderen zijn vanaf het vijfde jaar (gedeeltelijk) leerplichtig. De directeur en de leerplichtambtenaar van de gemeente moeten op de naleving van die plicht toezien. In feite is er, behalve gevallen zoals beschreven op het aanvraagformulier ‘Extra verlof’ op basis van de Leerplichtwet, geen mogelijkheid extra verlof te verlenen.

De directeur van een school heeft de mogelijkheid om leerlingen toestemming te geven in bijzondere omstandigheden de lessen voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar te verzuimen. Onder bijzondere omstandigheden worden o.a. verstaan: het bezoek aan een arts of ziekenhuis, festiviteiten of rouwplechtigheden binnen de familie. Het gaat dus in principe niet om extra vakantiedagen. De directeur mag dat echter alleen doen bij de wettelijk voorgeschreven uitzonderingen, die op het aanvraagformulier staan beschreven. 

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op deze regel en spreekt de directie aan op het niet naleven ervan. Verzoeken, die in de loop van het jaar de bedoelde 10 dagen overschrijden, moeten door de ouders direct aan deze leerplichtambtenaar gericht worden met een afschrift van dit verzoek aan de directeur van de school. Verzoeken, die beneden deze 10 dagen blijven, dienen schriftelijk door de ouders te worden gedaan aan de directeur ruim voor de gevraagde datum en met redenen omkleed (minimaal 6 weken voor de aangevraagde datum). Wij willen er overigens op wijzen dat verzuim van lessen nadelig is voor kinderen en de continuïteit van de lessen in de klas verstoort.

Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

ontwerp en realisatie: Impuls