Medezeggenschapsraden

"Met ouders én personeelsleden adviseren we over het schoolbeleid"

In de Medezeggenschapsraad (MR) van de school zitten drie ouders en drie personeelsleden. Ieder jaar treden een ouder en een personeelslid af; zij worden vervangen door nieuwe leden. Iemand die aftreedt, mag zich nog een keer herkiesbaar stellen. 

De MR praat o.a. mee over:

  • De (wijziging van) de grondslag van de school
  • Onderwijskundige doelstellingen
  • Belangrijke organisatiewijzigingen
  • Het beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en de ondersteunende werkzaamheden van ouders.
  • De vakantieregeling.

Verder is de MR betrokken bij het schoolplan en schoolfondsbegroting. De MR moet hier goedkeuring aan geven. Daarnaast komt de MR met voorstellen naar directie bestuur. De MR heeft regelmatig contact met ouders om te weten wat er leeft bij het thuisfront.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De school heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelend orgaan voor de vier scholen uit de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek. 
De GMR overlegt (ook met het schoolbestuur) over zaken die op alle scholen spelen of die voor alle personeelsleden van belang zijn.

De namen en e-mailadressen van de (G)MR-leden vindt u in het document dat via Klasbord aan de ouders is verstuurd. Het algemene adres is mr@hildegaert.nl

Infographic MR 231128

ontwerp en realisatie: Impuls