Het team

de mensen van de Hildegaertschool

Het team van de school bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die vaak al jaren met hart en ziel voor de school werken. Er zijn weinig wisselingen in de samenstelling van het team.

Het team van de Hildegaertschool bestaat uit ruim 30 teamleden. Ongeveer de helft van de groepen heeft leerkrachten die de hele week voor de klas staan.

Naast de directeur staat de adjunct-directeur. Daarbij beschikt de school over twee Intern Begeleiders, die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg van groep 1 t/m 8. Deze drie functies hebben samen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg aan individuele leerlingen en voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs op de school. Samen met de bouwcoördinatoren, die allen extra opgeleid zijn hebben, is daarmee de continue lijn in de leerlingenzorg gewaarborgd.

Deze L-11 functie houdt een meerwaarde in boven de L-10 functie, die standaard is voor leerkrachten. L-11-leerkrachten zijn hoger opgeleid en kennen meer verantwoordelijkheden binnen de school.

Buiten de L-11-functies voor de bouwcoördinatoren kent de school ook een L-11-functie op het gebied van Meerbegaafden, ICT en  Gedrag. In de komende jaren zal conform landelijk beleid het aantal L-11-functies worden uitgebreid.

Voor gym en muziek zijn aparte docenten beschikbaar. Tot slot zijn er onderwijsassistenten en onderwijsondersteunende personeelsleden die huishoudelijke en administratieve werkzaamheden voor hun rekening nemen.

vacatures

Meer lezen
onze school

Meer lezen

Intern begeleiders (IB’ers)

De school beschikt over twee intern begeleiders, die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg van groep 1 t/m 8. Zij vervullen een sleutelrol in het zorgsysteem. Zij zijn verantwoordelijk voor de extra zorg die kinderen nodig hebben. Daaronder valt ook de extra zorg door andere leerkrachten dan de groepsleerkracht.

Van elk kind wordt een dossier bijgehouden. Daarin zitten individuele handelingsplannen, groepsoverzichten, groepsplannen, rapportkaarten, verslagen van leerlingbesprekingen en verslagen van gesprekken met ouders.

Minstens drie keer per jaar hebben groepsleerkrachten leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen met de IB’ers. Hierin worden handelingsplannen voor de groep en voor individuele kinderen opgezet en geëvalueerd. Bovendien onderhouden de IB’ers het contact tussen buitenschoolse hulp vanuit Passend Onderwijs. Daarnaast is er regelmatig contact met het school maatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedisten, ergotherapeuten en natuurlijk onze eigen leerkrachten.

ontwerp en realisatie: Impuls