De Nautilusgroep

De Hildegaertschool kent een aanpak om kinderen buiten de verbreding van het aanbod in de groep verder uit te dagen. Op de Hildegaert bieden we immers kinderen in het standaardaanbod, in het basisarrangement, in de groepen al een hoeveelheid extra uitdagende leerstof aan. Dat valt in ons basisaanbod.

Kinderen die goed presteren qua cijfers en Citoscores, maar niet hebben geleerd om buiten de door henzelf gebaande paden te denken en geen nieuwe echte uitdagingen aandurven, worden in de groep onvoldoende op hun leerbehoefte ondersteund. Wanneer leerlingen nooit echt moeite hoeven te doen om zich leerstof eigen te maken, leren zij zichzelf geen nieuwe leerstrategieën aan. Zij kunnen zelfs door langdurige verveling onderpresteren en hiaten in de leerstof opbouwen. Voor deze leerlingen is uitdaging op, en zeker ook boven hun niveau van groot belang. Zo leren zij onder andere om door te zetten en het belang van samenwerking in te zien.

We willen de kinderen, bij wie binnen het verwerven van de leerstof te weinig uitdaging zit, leren te falen. Ze moeten leren met tegenslag om te gaan en in hun persoonlijke ontwikkeling daarbij groeien. We willen hen met name ‘leren leren’. De bijeenkomsten in de Nautilusgroep zullen dan niet altijd vanzelf als plezierig worden ervaren, maar ook (tijdelijke) frustratie oproepen. De kinderen in onze talentgroep, de Nautilusgroep, zijn bij ons dus niet altijd de leerlingen met de beste resultaten in de klas. De Cito-scores, die de kinderen halen, zijn ook niet allesbepalend voor een plek in de Nautilusgroep. De manier waarop die scores gehaald worden echter wel.

De nieuwe leerlingen, die de leerkrachten voor de Nautilusgroep aandragen, worden op basis van deze inzichten en criteria beoordeeld of ze wel of niet extra begeleiding krijgen in de Nautilusgroep. Ook voor kinderen, die al in de Nautilusgroep zitten, gelden deze afwegingen om wel of niet te kunnen blijven.

Extra zorg
De Nautilusgroep is dus niet bedoeld als beloning voor hard werken, maar om kinderen, die die behoefte hebben, te leren hun grenzen in de ontwikkeling van hun vaardigheden die nodig zijn om te leren, de meta-cognitieve vaardigheden, uit te breiden. In de lessen wordt hun geleerd de lat hoog te leggen, uitdagingen aan te gaan en via feedback hun leercapaciteiten uit te breiden. Feitelijk is het opdoen van extra inhoudelijke kennis ‘bijvangst’. De kinderen zullen met name ook uitgedaagd worden om verschillende denkvaardigheden in te zetten en te ontwikkelen.

De toegevoegde waarde
De Nautilusgroep wil de voedende ‘bruine boterham met kaas’ zijn, die de kinderen in de klas niet kunnen krijgen. Zij is nadrukkelijk niet een beloning, het lekkere ‘taartje met slagroom’ met een hoog ‘leuk-gehalte’. De inzet van de kinderen, hun vragen, antwoorden en activiteiten moeten op een hoog niveau liggen en dus ‘Nautilus-waardig’ zijn.

Het aanbod van de Nautilusgroep is gebaseerd op drie pijlers:

  • verrijking en verbreding van het leerstofaanbod (cognitieve uitdaging)
  • aanleren van meta-cognitieve vaardigheden (leren-leren)
  • aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden.

De eerste twee punten komen voornamelijk terug in het projectmatig werken, het derde punt zal als apart vakgebied naar voren komen, maar is ook ingebed in het projectmatig werken.

Het werken aan projecten gebeurt op een gestructureerde wijze. Dit heeft vooral tot doel om leerlingen te leren planmatig te werken. In dit traject gaan de leerlingen aan de hand van eigen gekozen onderwerpen (binnen het hoofdthema) en het formuleren van eigen leervragen, hun eigen kennis ontwikkelen. Kinderen leren dan vanuit een vraag gestuurde situatie en niet vanuit een aanbod gestuurde situatie. Intrinsieke motivatie van de leerling is hierbij het uitgangspunt. Kinderen kiezen hun eigen verwerkingsvorm en presenteren uiteindelijk hun eigen project aan de groep, ouders of aan andere klassen.

ontwerp en realisatie: Impuls